مهدی مفیدی احمدی
صفحه اصلی وبلاگ (آدرس جدید http://www.epmath.99k.org)

 
توضیح مهم:

برای دانلود سوالات امتحانی به صورت کامل تر،به دو صفحه ی زیر مراجعه فرمایید؛ در این صفحات، نقایص وبلاگ حاضر، در حد امکان رفع شده است:

نمونه سوالات دبیرستانی با بیش از 140 نمونه سوال

http://epmath.99k.org/Exam/HighSchool.htm

نمونه سوالات پیش دانشگاهی با بیش از 60 نمونه سوال

http://epmath.99k.org/Exam/PreUniver.htm

 

ریاضی 1 دبیرستان:1- دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 83-84

http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...xams/math1.jpg
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...ath1%20(1).jpg

2- دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 84-85

http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...ath1%20(2).jpg
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...ath1%20(3).jpg
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...ath1%20(4).jpg
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...ath1%20(5).jpg

3- هماهنگ کشوری - خرداد 80

http://mahdymofidyahmedy.googlepages...azi1-page1.JPG
http://mahdymofidyahmedy.googlepages...azi1-page2.JPG

4- دبیرستان شهدای کارگر - خرداد 80

http://mahdymofidyahmedy.googlepages...dabirestan.JPG

5- دبیرستان دکتر معین آمل - خرداد 83

http://mahdymofidyahmedy.googlepages...-830316-p1.jpg
http://mahdymofidyahmedy.googlepages...-830316-p2.jpg

6 - دبیرستان دکتر معین آمل - خرداد 83

http://mahdymofidyahmedy.googlepages...-830316-p1.jpg
http://mahdymofidyahmedy.googlepages...-830316-p2.jpg

7- نمونه سوال ریاضی 1 همراه با جواب

http://mahdymofidyahmedy.googlepages.com/riyaazi1.gif

8- نمونه سوال ریاضی 1 همراه با جواب

http://mahdymofidyahmedy.googlepages.com/riyazi1.gif


====================================

ریاضی 2 دبیرستان:1- دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 81-82

http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...xams/math2.jpg
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...math2%20.1.jpg

2- دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 80-81

http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...ms/math2.2.jpg
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...math2%20.3.jpg

3- دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 83-84

http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...ms/math2.4.jpg
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...ms/math2.5.jpg

4- دبیرستان ندای آزادی - نیمسال اول 79-80

http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...ms/math2.6.jpg
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...ms/math2.7.jpg

5- دبیرستان تیزهوشان زنجان (مرکز شهید بهشتی) - خرداد 82

http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...2-820317.1.gif
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...2-820317.2.gif

6- دبیرستان نبی اکرم زنجان - خرداد 83

http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...2-830309.1.gif
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...2-830309.2.gif

7- دبیرستان نبی اکرم زنجان - خرداد 84

http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...2-840316.1.gif
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...2-840316.2.gif

8-دبیرستان تیزهوشان زنجان (مرکز شهید بهشتی) - دی 85

http://mofidy.persiangig.com/%D9%8DE...9-10-85%29.pdf


9-دبیرستان شاهد پسران زنجان - خرداد 85

http://mofidy.persiangig.com/%D9%8DE...zi2-shahed.pdf

====================================

ریاضی 3 رشته های فنی و تجربی:1- خرداد 84 همراه با حل مسائل

http://smmp.isfedu.org/exams/final/?ID=11&Q=1

2- خرداد 85 (فنی و کامپیوتر) همراه با حل مسائل

http://mofidy.persiangig.com/%D9%8DE...i-13850306.zip

3- خرداد 85 (تجربی) همراه با حل مسائل

http://mofidy.persiangig.com/%D9%8DE...j-13850306.zip

====================================

حسابان سوم ریاضی:1- دبیرستان نبی اکرم زنجان- دیماه 84

http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...an-1-dey84.gif

2- دبیرستان شاهد پسران زنجان - دیماه 84

http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...-2.1-dey84.gif
http://d.1asphost.com/mofidy1/HighSc...-2.2-dey84.gif

3- ناحیه ی 2 زنجان- خرداد 81

http://g.1asphost.com/mofidy/HighSch...ssaban81.1.gif
http://g.1asphost.com/mofidy/HighSch...ssaban81.2.gif

4- ناحیه ی 2 زنجان - خرداد 83

http://g.1asphost.com/mofidy/HighSchool/hessaban83.htm

5- خرداد 84

http://g.1asphost.com/mofidy/hesaban84.1.1.jpg
http://g.1asphost.com/mofidy/hesaban84.2.1.jpg

6- خرداد 84 همراه با حل مسائل

http://smmp.isfedu.org/exams/final/?ID=10&Q=1

7- خرداد 85 همراه با حل مسائل (فایلها کیفیت خوبی ندارند!)

http://mahdymofidyahmedy.googlepages...aban138503.zip

8- شهر تهران - خرداد 83

http://www.iranschools.com/finalExam...ban_Kh1383.pdf

9- مجموعه ای شامل 130 مساله ی حسابان برای آمادگی در امتحانات - با تشکر از danavan

http://mofidy.persiangig.com/%D9%8DE...20problems.pdf

====================================

جبر و احتمال سوم ریاضی:1- ناحیه ی 2 زنجان- خرداد 83

http://g.1asphost.com/mofidy/HighSch...emal-83-p1.gif
http://g.1asphost.com/mofidy/HighSch...emal-83-p2.gif


2- خرداد 84 همراه با حل مسائل

http://smmp.isfedu.org/exams/final/?ID=1&Q=1
====================================

هندسه ی 2 سوم ریاضی:1- ناحیه ی 2 زنجان - خرداد 83

http://g.1asphost.com/mofidy/HighSch...seh2-83-p1.gif
http://g.1asphost.com/mofidy/HighSch...seh2-83-p2.gif

2- خرداد 84 همراه با حل مسائل

http://smmp.isfedu.org/exams/final/?ID=19&Q=1
====================================

دیفرانسیل1 پیش دانشگاهی:1- جبرانی اسفند ماه

http://schools.roshd.ir/beheshti2/resources/sr1a.pdf

2- دیماه 81

http://schools.roshd.ir/beheshti2/resources/sr2.pdf

3- دیماه 81

http://schools.roshd.ir/beheshti2/resources/sr1c.pdf

4- پايان ترم شبانه- دیماه 81

http://schools.roshd.ir/beheshti2/resources/sr3.pdf


====================================

دیفرانسیل2 پیش دانشگاهی:1- جبرانی اسفند

http://schools.roshd.ir/beheshti2/resources/sr1b.pdf

2- روزانه با پاسخ

http://schools.roshd.ir/beheshti2/re...sokh/psr14.pdf

3- شبانه با پاسخ

http://schools.roshd.ir/beheshti2/re...asokh/ps34.pdf 


نمونه سوالات ریاضی دبیرستان و پیش دانشگاهی

شامل  ۳۲  
نمونه سوال

ریاضی ۱
دیماه
 1. صفحات  ۱  ۲  منبع


 2. همراه با پاسخنامه-
  صفحات 
  ۱  ۲  ۳  ۴  منبع


خرداد
 1. صفحات  ۱  ۲   منبع
   
 2.  نمونه سوال    منبع

 3. همراه با پاسخنامه   منبع

 4. صفحات  ۱  ۲

 5. صفحات  ۱  ۲

 6. صفحات  ۱  ۲

مجموعه مسائل
ریاضی ۲
دیماه
 1. صفحات ۱  ۲  منبع 
   

 2. صفحات ۱  ۲  منبع

 3. صفحات ۱  ۲  منبع

 4. صفحات ۱  ۲  منبع


خرداد
 1. (تیز هوشان زنجان)- صفحات ۱  ۲

 2. صفحات  ۱  ۲

 3. صفحات  ۱  ۲ 

 4. صفحات  ۱  ۲
مجموعه مسائل
هندسه ۱
دیماه
 1. صفحات ۱  ۲
خرداد
مجموعه مسائل
آمار و مدل سازی
دیماه
خرداد
مجموعه مسائل
حسابان
دیماه
 1. نمونه سوال
 2. نمونه سوال صفحات ۱  ۲
خرداد
 1. صفحات ۱  ۲

 2. نمونه سوال  

 3. نمونه سوال

 4. نمونه سوال

  (با تشکر از آقای حسین قره خانی دانش آموز دبیرستان نبی اکرم زنجان)
مجموعه مسائل
 1. مبحث توابع (مجموعه اول)

 2. مبحث توابع (مجموعه دوم)
  صفحات ۱  ۲  ۳    pdf     

 3. مبحث حد و پیوستگی

 4. مبحث مشتق  صفحات  ۱   ۲ 
جبر و احتمال
دیماه
 1. صفحات ۱  ۲

 2. صفحات ۱  ۲ 

 3. نمونه سوال

 4. نمونه سوال

 5. نمونه سوال

 6. نمونه سوال(همراه با پاسخ سوالات) صفحات  ۱  ۲
خرداد
 1. خرداد ۸۳  صفحات ۱  ۲ 
مجموعه مسائل
 1. صفحات  ۱   ۲   ۳
هندسه ۲
دیماه
خرداد
 1. خرداد ۸۳  صفحات ۱  ۲ 
مجموعه مسائل
ریاضی ۳ (سوم تجربی) 
دیماه
 1. صفحات ۱  ۲
خرداد
مجموعه مسائل
دیفرانسیل ۱ 
دیماه
 1. نمونه سوال

 2. نمونه سوال

 3. نمونه سوال

 4. نمونه سوال
مجموعه مسائل
دیفرانسیل ۲ 

 

خرداد
 1. نمونه سوال

 2. نمونه سوال (همراه با پاسخ)

 3. نمونه سوال (همراه با پاسخ)
مجموعه مسائل
هندسه تحلیلی و جبر خطی 
دیماه
 1. نمونه سوال
 2. نمونه سوال
خرداد
 1. نمونه سوال(همراه با پاسخ)
 2. نمونه سوال(همراه با پاسخ) 
مجموعه مسائل
ریاضیات گسسته 
دیماه
 1. نمونه سوال
 2. نمونه سوال
خرداد
 1. نمونه سوال(همراه با پاسخ)
 2. نمونه سوال(همراه با پاسخ)
مجموعه مسائل
ریاضی عمومی ۱ (پیش دانشگاهی تجربی)
دیماه
 1. نمونه سوال
 2. نمونه سوال
 3. نمونه سوال
خرداد
مجموعه مسائل
ریاضی عمومی ۲ (پیش دانشگاهی تجربی)
دیماه
 1. نمونه سوال(همراه با پاسخ)
خرداد
 1. نمونه سوال(همراه با پاسخ)
 2. نمونه سوال(همراه با پاسخ)
 3. نمونه سوال(همراه با پاسخ)


مجموعه مسائل
ریاضی پایه (پیش دانشگاهی انسانی)
دیماه

 

خرداد
 1. نمونه سوال
 2. نمونه سوال(همراه با پاسخ)
 3. نمونه سوال(همراه با پاسخ)
مجموعه مسائل

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم بهمن ۱۳۸۴ساعت ۱۹:۶ بعد از ظهر  توسط مهدی مفیدی احمدی